• KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

 • KHANNUR VIDYANIKETHAN SCHOOL

  CBSE vide No.: 830958

Khannur Vidyanikethan School
Tips/News
Tips/News1
Tips/News2
Result Analysis
RANEBENNUR WEATHER

Latest News


INTERNATIONAL OLYMPIC DAY

Wishes You a Very Happy and Healthy INT
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


International Yoga Day

International Yoga Day Khannur Vidyanik
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


Happy Father's Day

Happy Father's Day Khannur Vidyaniketha
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ

ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


World Blood Donors Day

World Blood Donors Day Khannur Vidyanik
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ

ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ

ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ

ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕ
Read more...


World Environment Day

World Environment Day Khannur Vidyanike
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಙ

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಙ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


World Milk Day????

World Milk Day???? Khannur Vidyaniketha
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ

ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮ೯ತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮ೯ತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ಸವ೯ರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾದಿ೯ಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಸವ೯ರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾದಿ೯ಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು
Read more...


Proudly Presents ONLINE CHESS CLASSES

Proudly Presents ONLINE CHESS CLASSES K
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ವಚನಾಮೃತ - ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


Wish You A Happy Brother's Day

Wish You A Happy Brother's Day Khannur
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು

ವಚನಾಮೃತ - ಬಸವಣ್ಣನವರು ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ
Read more...


World Turtle Day ????

World Turtle Day ???? Khannur Vidyanike
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ

ವಚನಾಮೃತ - ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯ
Read more...


International Tea Day

International Tea Day Khannur Vidyanike
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ

ವಚನಾಮೃತ - ಸವ೯ಜ್ಞ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ವಚನಾಮೃತ - ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ವಚನಾಮೃತ - ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ

ವಚನಾಮೃತ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ
Read more...


ವಚನಾಮೃತ

ವಚನಾಮೃತ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ
Read more...


ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಖನ
Read more...


ಸಕಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಸಕಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಖನ
Read more...


ಮಹಾಸಾದ್ವಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಮಹಾಸಾದ್ವಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿ
Read more...


Happy Mother's Day

Happy Mother's Day Khannur Vidyaniketha
Read more...


World Red Cross Day

World Red Cross Day Khannur Vidyaniketh
Read more...


World Athletics Day

World Athletics Day Khannur Vidyaniketh
Read more...


Rabindranath Tagore Jayanti

Rabindranath Tagore Jayanti Khannur Vid
Read more...


Happy Labour Day

Happy Labour Day Khannur Vidyanikethan
Read more...


Many Many Happy returns of the Day Sir Happy Birthday to U Sir...????????????

Many Many Happy returns of the Day Sir
Read more...


Online Foundation Classes

Online Foundation Classes From 3rd May
Read more...


ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಖನ್ನೂರ ವಿ
Read more...


Happy Hanuman Jayanti

Happy Hanuman Jayanti Khannur Vidyanike
Read more...


Happy Mahavir Jayanti

Happy Mahavir Jayanti Khannur Vidyanike
Read more...


Happy World Earth Day

Happy World Earth Day Khannur Vidyanike
Read more...


ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಖ
Read more...


ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಖನ್ನೂರ ವ
Read more...


World Health Day

World Health Day Khannur Vidyanikethan
Read more...


We wish A Very Happy Holi

We wish A Very Happy Holi Khannur Vidya
Read more...


World Water Day

World Water Day Khannur Vidyanikethan S
Read more...


International Day of Forest

International Day of Forest Khannur Vid
Read more...


World Sparrow Day

World Sparrow Day Khannur Vidyanikethan
Read more...


Happy Mahashivratri to one and all

Happy Mahashivratri to one and all Khan
Read more...


Happy Women's Day

Happy Women's Day Khannur Vidyanikethan
Read more...


Wanted - LECTURERS

Wanted - LECTURERS Khannur Vidyaniketha
Read more...


National Science Day Celebration - 2021

National Science Day Celebration - 2021
Read more...


೭೨ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾದಿ೯ಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು | ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್

ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿ ಬಿ‌ ಎಸ್ ಇ
Read more...


Parakram Diwas

Parakram Diwas Khannur Vidyanikethan Sc
Read more...


Suggi Dance by Khannur Vidyanikethan School Students

ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡಿಗೆ ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್
Read more...


WANTED - Excellent Teaching & Non Teaching Staffs for CBSE Curriculum for the 2021 - 22 Academic Yea

WANTED - Excellent Teaching & Non Teachi
Read more...ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಷಯಗಳ
Read more...


Happy Former's Day 2020 | Khannur Vidyanikethan School

'A Farmer is a Magician who Produces Mon
Read more...


ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೨೦| ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್

ರೈತ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋತ' ಈ ದಿನ
Read more...


National Mathematics Day Celebration 2020

National Mathematics Day Celebration 202
Read more...


Celebration of KANAKADAS JAYANTHI - Nov'2020

Khannur Vidyanikethan School A Premier
Read more...


AIDS Day Awareness

Khannur Vidyanikethan School A Premier
Read more...


WANTED - Excellent Teachers for CBSE Curriculum

Khannur Vidyanikethan School A Premier
Read more...Mahatma Gandhi and Lal Bahaddhur Shastri Jayanthi Celebration - 2020

Mahatma Gandhi and Lal Bahaddhur Shastri
Read more...Rathasaptamni & Surya Namaskara on 01 Feb'2020

Rathasaptamni & Surya Namaskara on 01 Fe
Read more...


Inspire Award 2019 - 2020

Inspire Award 2019 - 20
Read more...


Other News


Click Here For School Events 2021

Click Here For School Events 2020TitleRepublic Day Celebration 26 Jan'2020

Republic Day Celebration 26 Jan'2020 Read more...


Sankranthi Celebration 13 Jan'2020

Sankranthi Celebration 13 Jan'2020 Read more...


Khannur Group of Institutions